شوهر زنش را در دادگاه طلاق داده و ۶ سال یک دیگر را ندیدند و مطلقه محسوب می شد. از روی ندانستن مسأله طلاق شرعی نخوانده بودند. الان زن می خواهد ازدواج مجدد کند. با توجه به ندانستن مسأله طلاق وظیفه اش چیست؟
سلام علیکم حاج آقا. حالتان چطور است ؟ ما یک مسأله داریم مربوط به طلاق. شوهر زنش را در دادگاه طلاق داده و ۶ سال یک دیگر را ندیدند و مطلقه محسوب می شد. از روی ندانستن مسأله طلاق شرعی نخوانده بودند. الان زن می خواهد ازدواج مجدد کند. با توجه به ندانستن مسأله طلاق وظیفه اش چیست؟ و آیا می توان بر اساس آن طلاق رسمی دوباره طلاق خواند و اگر طلاق خوانده شود آیا باید عده را نگهدارد تا ازدواج مجدد صورت بگیرد؟

باسمه تعالی

1. اگر شوهر راضی به طلاق باشد، و به کسی وکالت دهد، طلاق بدون شک صحیح است.
2. اگر عدم رضایت شوهر به طلاق معلوم نباشد، به استناد استصحاب می توان از طرف وی و به احتیاط واجب، با اجازه مجتهد جامع الشرایط، طلاق را انجام داد.
3. اگر عدم رضایت شوهر معلوم باشد، طلاق جایز نیست، مگر اینکه عدم طلاق از ناحیه شوهر برای ایذاء زن و موجب عسر و حرج برای وی باشد، که در این صورت طلاق به اذن مجتهد جامع الشرایط صحیح است.
4. اگر طلاق شرعی به شکل صحیح انجام شود، احتیاط آن است که زن  عده طلاق را رعایت کند.

کد سایت fa9870