با خانمی آشنا شدم که به تازگی از شوهرش طلاق قانونی گرفته و طلاق شرعی هنوز خوانده نشده است. آیا من می توانم با این خانم ازدواج موقت کنم؟
خانمی از شوهرش طلاق قانونی گرفته ولی طلاق شرعی هنوز خوانده نشده است. ایشان هفت ماهی است با شوهرش رابطه نداشته و مهریه خود را بخشیده است و هر دو موافق طلاق بوده اند. آیا من می توانم با این خانم ازدواج موقت کنم؟ اگر نه چقدر باید صبر کنم . احتمال به گناه افتادن این خانم زیاد است؛ چون اعتقادی به عده ندارد.

باسمه تعالی

تا وقتی صیغۀ طلاق شرعی جاری نشده است، هنوز در ازدواج آن مرد قرار داد و ازدواج با او ازدواج با زن شوهر دار محسوب می شود. پس از طلاق شرعی و گذارندن عدۀ طلاق، ازدواج با ایشان مانعی ندارد. صرف احتمال به گناه افتادن مجوز رعایت نکردن عده نمی شود.

کد سایت fa2612
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده