آیا مرد می‌تواند در ازای رقص همسر به او پول بدهد که در عرف به ان شاباش گویند؟
با عرض سلام آیا مرد می‌تواند در ازای رقص همسر به او پول بدهد که در عرف به ان شاباش گویند؟

باسمه تعالی

1. رقص زن برای شوهرش در خلوت مطلقا جایز است. اما در حضور محارم دیگر فقط در صورتی جایز است که از نوع تحریک آمیز نباشد.
2. دادن پول برای رقصی که شرعا مجاز است، مانعی ندارد.