اگر زن بخواهد تنها برای شوهرش برقصد و بخواهد با آهنگ برایش برقصد، آیا شوهر باید قبول کند؟
اگر زن بخواهد تنها برای شوهرش برقصد و بخواهد با آهنگ برایش برقصد، آیا شوهر باید قبول کند؟

باسمه تعالی

رقص زن برای شوهرش همراه با آهنگی که از موارد حرام نباشد، اشکال ندارد اما بر شوهر واجب نیست بپذیرد رقص مزبور را تماشا کند و به آهنگ یاد شده، گوش دهد.