سلام وقت تان بخیر حکم کاشت مژه را بفرمایید. با تشکر
سلام وقت تان بخیر حکم کاشت مژه را بفرمایید. با تشکر

باسمه تعالی
 ایجاد مانعی در اعضای وضو یا غسل که رفع آن مشکل (موجب عسر و حرج) یا غیر ممکن است، جایز نیست؛ مگر در صورتی که ضرورتی آن را اقتضا کند و یا غرض عقلائی مشروعی مانند درمان در میان باشد. به نظر می رسد کاشت مژه که برای زیبایی انجام می شود، یک غرض عقلائی مشروع است. در هر حال اگر مانعی ایجاد شود که رفع آن مشکل یا غیر ممکن است، می توان با همان مانع وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تیمم هم انجام دهد.

 

کد سایت fa9846
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه|وضو|اغسال|تیمم