پوشیدن لباس های تنگ برای مردان در صورتی که مفسده آور نباشد، چه حکمی دارد؟
پوشیدن لباس های تنگ برای مردان در صورتی که مفسده آور نباشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. در مسأله حجاب یا همان پوشش شرعی برای زن یا برای مرد، به هر میزان که برای هریک از زن یا مرد واجب است در مقابل دیگران بپوشاند، باید لباس و ساتر (پوشاننده بدن)  به گونه ­ای باشد که پوست را بپوشاند و حجم بدن را نشان ندهد. 
2. بر مرد واجب است عورتش  ـ جلو و عقب ـ را از سایر افراد چه مرد و چه زن بپوشاند در غیر این موارد پوشاندن بدن بر مرد واجب نیست؛ هر چند مستحب است بین ناف و زانو را از سایر افراد چه مرد و چه زن بپوشاند.
3. با این وصف، پوشیدن‌ شلوار لی چسبان که حجم عورت مرد را نمایان می کند، در برابر نامحرم جایز نیست و در مقابل محارم غیر از همسر، اگر محرک شهوت باشد، بنا بر احتیاط واجب، ممنوع است .

کد سایت fa9805