می خواستم بدانم پوشیدن شلوار لی که بدن نما (چسبان) باشد، چه حکمی دارد؟
می خواستم بدانم پوشیدن شلوار لی که بدن نما (چسبان) باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

برای تحقق حجاب یا پوشش مشروع باید لباس به گونه ­ای باشد که پوست را بپوشاند و حجم بدن را نشان ندهد. با این وصف، پوشیدن‌ شلوار لی چسبان در برابر نامحرم جایز نیست و کفایت از حجاب نمی کند و در مقابل محارم اگر محرک شهوت باشد، بنا بر احتیاط جایز نیست.

کد سایت fa189
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد