اگر خانمی که کاشت مژه بریش انجام شد، مژه های زیبای خود را از نامحرم نپوشاند، آیا وظیفه ای برای آرایشگر درست می شود و درآمدش اشکال پیدا می کند؟
اگر خانمی که کاشت مژه بریش انجام شد، مژه های زیبای خود را از نامحرم نپوشاند و البته که نمیشه مژه ها رو پوشند، آیا وظیفه ای برای آرایشگر درست می شود و درآمدش اشکال پیدا می کند؟

باسمه تعالی
1. در صورتی که مژه های کاشته شده زیبایی محسوسی داشته باشد و عرف جامعه مسلمانان زینت به حساب آید، حتماً باید از نامحرم پوشانده شود؛ مثلاً با پوشیه زدن یا نقاب زدن و مانند آن.

2. اگر مشتری نمی پوشاند، درآمد آرایشگر اشکال ندارد.

 

کد سایت fa9615