حکم آرایشگری زن برای بانوان و دریافت اجرت در ازای آن چیست، با توجه به اینکه اغلب مشتریان چهره و موی آرایش شده را از نامحرم نمی پوشانند؟
حکم آرایشگری زن برای بانوان و دریافت اجرت در ازای آن چیست، با توجه به اینکه اغلب مشتریان چهره و موی آرایش شده را از نامحرم نمی پوشانند؟

باسمه تعالی

1. آرایش زن برای زن اشکال ندارد و اجرت این کار حلال است.

2. آرایش زن برای زن حتی در فرض مورد سؤال حرام نیست 

کد سایت fa9016
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب