از نظر حضرت آیه الله هادوی سن رشد برای دختر باکره ای که قصد ازدواج موقت دارد، چند سال است؟
از نظر حضرت آیه الله هادوی سن رشد برای دختر باکره ای که قصد ازدواج موقت دارد، چند سال است؟

باسمه تعالی

سن خاصی برای رشیده بودن نمی توان تعیین کرد و این یک موضوع عرفی است و برای تشخیص باید به قضاوت عرف مراجعه کرد.

کد سایت fa9609