تعریف آیت الله هادوی تهرانی از رشیده بودن دختر که ملاک عدم نیاز به اذن پدر برای ازدواج قرار گرفته چیست؟
تعریف آیت الله هادوی تهرانی از رشیده بودن دختر که ملاک عدم نیاز به اذن پدر برای ازدواج قرار گرفته چیست؟

باسمه تعالی

رشیده بودن در ازدواج، نصابی از رشد یافتگی است که یک دختر برای ازدواج بدون اذن پدر باید آن را دارا باشد و تشخیص این میزان از رشد بر عهدۀ عرف عمومی مردم است. مردم معمولاً با لحاظ عوامل مختلفی ـ چون سن، جایگاه اجتماعی، قدرت تشخیص مسائل زندگی مشترک، توانایی پیدا کردن راه حل مشکلات زندگی مشترک و ... ـ به رشیده بودن یا نبودن یک دختر اذعان می کنند.

کد سایت fa5937