آیا سادات ابولفضلی احکام سادات را دارند؟
آیا سادات ابولفضلی احکام سادات را دارند؟

باسمه تعالی

بله احکام سادات برای ایشان ثابت است.

کد سایت fa9557
طبقه بندی موضوعی سهم سادات و انتساب به آنان