آیا کسانی که از طرف مادر به هاشم (جد پدری رسول اکرم ص) انتساب دارند، سید به شمار می آیند؟
آیا کسانی که از طرف مادر به هاشم (جد پدری رسول اکرم ص) انتساب دارند، سید به شمار می آیند؟ با فرض پاسخ مثبت آیا خمس و زکات به آنان تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

1. در انتساب به هاشم (سیادت) تفاوتی بین انتساب مادری و پدری نیست.

2. وجوهات شرعیه به شأن ولایت (شخصیت حقوقی امامت) تعلق می گیرد و در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد که البته چنین فقهایی دارای شأن ولایت هستند. بنابراین وجوهات شرعیه با اذن این افراد در محدودۀ مشخص شدۀ آن در فقه به مصرف می‌رسد. اگر آن ها به کسی اجازه مصرف دهند، مصرف خمس برای وی جایز است و گرنه حرام است و سادات سهم مشخص و از پیش تعیین شده‌ای از خمس ندارند.

3. مصرف زکات و صدقات مستحب و نیز خمس برای سادات و غیر ایشان با احراز شرایط شرعی در آن ها جایز است. اما مصرف زکات واجب برای سادات جایز نیست.