یک زوج ایرانی در اروپا تصمیم به طلاق می‌گیرند. مراحل اداری آن اول صدور طلاق از دادگاه کشور خارجی و بعد صدور طلاق از محضر ایرانی در آن کشور خارجی هست. پنج ماه بعد از صدور طلاق کشور خارجی و جدایی محل زندگی آن دو، و درحالیکه صدور طلاق از محضر ایرانی شش ماه به دلیل کرونا به تعویق افتاده، خانم با مردی آشنا می‌شود و رابطه ای شبیه ازدواج موقت (بدون خواندن عقد و به صورت معاطاتی) تشکیل می‌شود. آیا مشکلی برای عقد ازدواج دایم این دو نفر هست؟
سلام علیکم، یک زوج ایرانی در اروپا تصمیم به طلاق می‌گیرند. مراحل اداری آن اول صدور طلاق از دادگاه کشور خارجی و بعد صدور طلاق از محضر ایرانی در آن کشور خارجی هست. پنج ماه بعد از صدور طلاق کشور خارجی و جدایی محل زندگی آن دو، و درحالیکه صدور طلاق از محضر ایرانی شش ماه به دلیل کرونا به تعویق افتاده، خانم با مردی آشنا می‌شود و رابطه ای شبیه ازدواج موقت (بدون خواندن عقد و به صورت معاطاتی) تشکیل می‌شود. رابطه آنها تا طلاق محضری خانم که به دلیل کرونا عقب افتاده بود و چند سال بعد از آن ادامه می‌یابد. تا خانم و این آقا تصمیم به ازدواج دایم می‌گیرند. آیا مشکلی برای عقد ازدواج دایم این دو نفر هست؟

باسمه تعالی

1. برای جدایی زن مسلمان از شوهرش باید صیغه طلاق با شرایط آن مانند دو شاهد عادل و طهر غیر مواقعه ( یعنی زن در حال پریود نباشد و بعد از پریود با شوهرش رابطه جنسی نداشته باشد) جاری شود و پس از آن عده طلاق - یعنی سه پریود _ شروع می شود که در آن مدت زن همچنان حکم زن شوهردار را دارد.
2. روابط جنسی زن و مرد مذکور در تمام مدت (قبل از جریان صیغه طلاق و بعد از آن و حتی بعد از اتمام عده) حرام بوده است و نیاز به توبه دارد؛ اما اگر از روی ناآگاهی از احکام طلاق و عقد موقت بوده است، گناه نکرده‌اند (وطی به شبهه)
3. ازدواج میان این زن و مرد به دلیل رابطه جنسی قبل از طلاق یا در عده امکان شرعی ندارد و این دو برای همیشه بر هم حرام می باشند.