زنی در عدۀ طلاق خلعی با مردی که در سابق شوهر او بوده است، به تصور اینکه جائز است، نزدیکی کرده است...
زنی در عدۀ طلاق خلعی با مردی که در سابق شوهر او بوده است، به تصور اینکه جائز است، نزدیکی کرده است. سپس در عدۀ طلاق، با مرد دیگری زنا کرده و بعد از حدوداً یک سال ارتباط نامشروع به عقد موقت هم درآمده اند. عاقد عقد موقت بعد از اطلاع از جزئیات گفته چون زن در عدۀ وطی به شبهه زنا کرده عقدی که خوانده ام باطل بوده و زانیه به زانی حرام ابدی شده است و زن آزاد محسوب شده و می تواند به عقد هر کسی غیر از زانی در بیاید و زن به تصور آزاد بودن به مدت دو ساعت به عقد مرد سوم درآمده ولی دخولی صورت نگرفته است. با توجه به همه این موارد لطفا بفرمائید: 1. آیا این زن حالا آزاد محسوب می شود و می تواند با مرد سوم ازدواج کند و تحت چه شرایطی؟ 2. آیا عقد مرد دومی باطل بوده است و تحت چه شرایطی می تواند با او دوباره ازدواج کند 3. آیا از مرد اول شرعاً جدا شده است و زن و شوهر محسوب نمی شوند؟

باسمه تعالی

1. اگر بعد از طلاق خلعی، زن راضی به رجوع مرد باشد بدین صورت که آنچه را بذل کرده است تا طلاق خود را بستاند، نه به عنوان بذل برای طلاق، بلکه به عنوان هدیه به شوهر خود می دهد، رجوع مرد جایز است و این امر، یعنی رضایت زن به رجوع، حتی اگر به گمان امکان رجوع، صورت پذیرد، برای جواز رجوع کافی است. با این وصف، پس از رجوع مرد اول به زن و نزدیکی زن با مرد اول، آن دو شرعاً زن و شوهر هستند. و اگر مرد اول زن را پس از رجوع، طلاق نداده باشد، زنای مرد دوم با زن موجب حرمت ابدی زن بر او می شود و ازدواج موقت زن با سومی نیز باطل است و این زن، همسر مرد اول است.

ولی اگر مرد اول پس از رجوع، زن را طلاق داده باشد، و در عده ی این طلاق، زن با مرد دوم زنا کرده است، این زن بر مرد دوم حرام ابدی است و با هر مردی به جز وی می تواند ازدواج کند، با این وصف، ازدواج او با مرد سوم صحیح است.

 

کد سایت fa1054