چندین سال است در خطبه های نماز جمعه شرکت می کنم اما به سخنان خطیب گوش نمی دهم آیا نماز جمعه های من باطل هستند؟
چندین سال است در خطبه های نماز جمعه شرکت می کنم اما به سخنان خطیب گوش نمی دهم آیا نماز جمعه های من باطل هستند؟

باسمه تعالی

اگر عمد گوش نمی دادید، مرتکب گناه شده اید اما نماز های جمعه شما صحیح بوده است.

کد سایت fa9456
طبقه بندی موضوعی نماز جمعه