آیا گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجب است؟
آیا گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجب است؟

باسمه تعالی

گوش دادن به خطبه های نماز جمعه واجب است.

کد سایت fa9454
طبقه بندی موضوعی نماز جمعه