بنده از دو نفر پولی دزدیده ام و الآن هیچ یک از آن ها را نمی شناسم و نمی توانم پیدابشان کنم. آیا همان مبلغ را ببه نیازمند صدقه بدهم؟
بنده در سنین خیلی کم 15 یا 16 سالگی به علت کم بودن سن و جهالت از دو نفر پولی دزدیده ام و الآن هیچ یک از آن ها را نمی شناسم و نمی توانم پیدابشان کنم. آیا همان مبلغ را ببه نیازمند صدقه بدهم؟

باسمه تعالی

1. در چنین مواردی باید معادل ارزش فعلی چیزی که دزدیده شده، به فقیر صدقه داده شود و بنا بر احتیاط واجب باید صدقه با اجازه مجتهد الجامع الشرایط باشد.
2. در خصوص هر مورد از دفتر معظم له کسب اجازه کنید.

کد سایت fa9411
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس