لقطه و مجهول المالک یک چیز هستند؟ در کدام یک برای تصرف یا دادن به فقیر باید از مجتهد اجازه گرفت؟
لقطه و مجهول المالک یک چیز هستند؟ در کدام یک برای تصرف یا دادن به فقیر باید از مجتهد اجازه گرفت؟

باسمه تعالی

1. لقطه مالی است که فرد آن را پیدا کرده است و به همین دلیل صاحبش را نمی شناسد و از قرائن و شواهد نشان می دهد که صاحبش آن مال را گم کرده است.

مجهول المالک، مالی است که صاحبش آن را گم نکرده است، بلکه به جهتی از مالش دور افتاده است؛ مثلاً آن را در مغازۀ کسی جا گذاشته یا غاصبی مالش را غصب کرده است و اکنون کسی که آن مال را در اختیار دارد صاحب مال را نمی شناسد.

بنابراین لقطه و مجهول المالک در این نکته شریک هستند که در هر دو صاحب مال معلوم نیست اما در لقطه باید عرفاً گمشده صدق کند و در مجهول المالک باید مال گمشده صدق نکند.

2. برای تصرف یا صدقه دادن لقطه نیاز به اجازه نیست. اما در مجهول المالک اساساً تصرف در مال و برداشتن آن برای خودش جایز نیست و باید آن را به نیت صاحبش با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد.

کد سایت fa7641
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی