مبلغ 3 میلیون تومان خمس به بنده تعلق گرفته است و می خوام پول هایم را جمع کنم برای خرید ماشین یا تهیۀ وسایل مورد نیاز ازدواج. می توانم این خمس را نپردازم؟
مبلغ 3 میلیون تومان خمس به بنده تعلق گرفته است. 24 سال دارم و مجرد هستم. می خوام پول هایم را جمع کنم برای خرید ماشین یا تهیۀ وسایل مورد نیاز ازدواج؛ چون برای ازدواج دارم پس انداز می کنم، می توانم این خمس را نپردازم؟ با توجه به شرایطم، بنده باید حداقل 5 سال کار کنم و پس انداز کنم تا بتوانم ازدواج کنم، تازه بعدش هم حداقل 5 سال باید قسط وام و... داد تا به حد متوسطی رسید. آیا می شود گفت این 10 سال را نیاز نیست خمس بدهم؟

باسمه تعالی

1. اگر با توجه به شأن خودتان در زندگی به امور مزبور احتیاج دارید و راهی برای تهیه آن ها جز پس انداز چند ساله ندارید، به این پس انداز خمس تعلق نمی گیرد.

2. هر سال باید نسبت به محاسبه خمس خود اقدام نمایید و صرف اینکه بدهی یا قسط بر عهده شما است مجوزی برای ترک محاسبه نیست؛ هرچند ممکن است پس از محاسبه سالانه خمسی به اموال شما تعلق نگیرد.
3.برای محاسبه خمس و تعیین اموالی که به آن خمس تعلق می‌گیرد با دفتر تماس بگیرید موفق باشید

کد سایت fa9348