آیا به پولی که برای هزینه های زایمان کنار گذاشته می شود، خمس تعلق می گیرد؟
اگر خانواده ای قصد فرزند دار شدن داشته باشند و با توجه به هزینه ها، مجبور باشند که نسبت به پس انداز اقدام کنند تا در زمان لازم استفاده شود، آیا به پولی که از هزینه های روز مره زندگی زده می شود و برای هزینه های زایمان کنار گذاشته می شود، در صورت رسیدن به سال خمسی، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

1. اگر راهی برای تأمین هزینه مزبور ندارید و نیز این پس انداز صرفاً برای همین کار باشد و به همین منظور باقی بماند، خمس به آن تعلق نمی گیرد.

2. اگر راه دیگری وجود دارد یا این اموال کنار گذاشته شود و در غیر این منظور مصرف شود، باید خمس آن پرداخت گردد.

 

کد سایت fa8993
طبقه بندی موضوعی مئونه