حکم همخوانی زن و مرد در گروه‌های سرود چیست؟
حکم همخوانی زن و مرد در گروه‌های سرود چیست؟

باسمه تعالی

در صورتی که خواندن به صورت غنا نباشد و مفسده دیگری به جهت اختلاط زن و مرد به دنبال نداشته باشد، حرام نیست.

کد سایت fa9289