اگر یک نفر قسم بخورد، فلان عمل را انجام دهد و برای خودش مثلاً شرط بگذارد که اگر این قسم را بشکند، باید 90 روز روزه بگیرد. آیا باید به آن شرط خودش حتماً عمل کند یا صرف کفارۀ قسم کافی است؟
اگر یک نفر قسم بخورد، فلان عمل را انجام دهد و برای خودش مثلاً شرط بگذارد که اگر این قسم را بشکند، باید 90 روز روزه بگیرد. آیا باید به آن شرط خودش حتماً عمل کند یا صرف کفارۀ قسم کافی است؟

باسمه تعالی

1. اگر بعد از تعیین مفاد قسم و قسم خوردن، این شرط را گذاشته است، شرط مزبور خودش جزو مفاد قسم نیست و نوعی تعهد اضافه است که فرد به خودش داده است و عمل به این شرط واجب نیست و در صورت حنث قسم پرداخت کفاره قسم کافی است.

2. اگر شرط مزبور خودش جزئی از مفاد قسم باشد، عمل به شرط از باب رعایت قسم واجب می شود. در این فرض اگر فلان عمل و شرط را انجام نداد، حنث قسم کرده است و بابت آن باید کفاره بدهد.

کد سایت fa9194
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن