اگر پس از ذبح متوجه شویم برخی از رگ ها به طور کامل بریده نشده است، حکمگوشت حیوان مذکور چیست؟
اگر پس از ذبح متوجه شویم برخی از رگ ها به طور کامل بریده نشده است؛ مثلاً 70 در صد مِری یا نای حیوان بریده شده ولی به گونه ای نبوده که قسمت بالا و پایین کاملا جدا شود، حکم گوشت حیوان مذکور چیست؟

باسمه تعالی

اگر رگ های چهار گانه (اوداج اربعه) پشت سر هم و تقریباً همزمان به گونه ای بریده شوند که به اندازه معمول خون خارج شود برای صحت ذبح کافی است و لازم نیست کاملاً قطع شوند.

کد سایت fa9129