آیا می شود در هنگام ذبح سر حیوان را به کلی از تنش جدا کرد یا باید بعد از ذبح و تا قبل از جان دادنش، بخشی از سر به بدن متصل باشد؟
آیا می شود در هنگام ذبح سر حیوان را به کلی از تنش جدا کرد یا باید بعد از ذبح و تا قبل از جان دادنش، بخشی از سر به بدن متصل باشد؟

باسمه تعالی

در هنگام ذبح لازم نیست سر حیوان به بدنش آویزان باشد تا بمیرد و اگر قبل از جان دادنش سرش را به طور کامل جدا کند، اشکال ندارد.

کد سایت fa7792