در قرارداد خرید خانه ای، فروشنده شرط وجه التزام در صورت عدم پرداخت دین و ثمن در زمان سررسید شده را قرارداده است. آیا صحیح و لازم الوفا است؟
در قرارداد خرید خانه ای، فروشنده شرط وجه التزام در صورت عدم پرداخت دین و ثمن در زمان سررسید شده را قرارداده است. آیا شرط وجه التزام فوق صحیح و لازم الوفا است؟ وجه التزام فوق به این صورت محاسبه می گردد: ده درصد قیمت روز سکه به ازای هر روز تأخیر در ادای دین. (توضیح: وجه التزام یک مبلغ ثابت و مشخص مثل ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر روز تاخیر نمی باشد ،بلکه ده درصد قیمت روز سکه می باشد،یعنی با توجه به کاهش یا افزایش قیمت روز سکه،ده درصد آن به عنوان وجه التزام محاسبه می گردد، بنابراین ممکن است عدد وجه التزام محاسبه شده در یک بازه مثلا ده روزه از زمان سر رسید پرداخت دین در هر روز، با فرض نوسان روزانه قیمت سکه ، متفاوت گردد.)

باسمه تعالی

به طور کلی  شرط وجه الالتزام در قرارداد  جایز نیست و وفای به این شرط نیز لازم نمی باشد؛ چه به صورت یک مبلغ ثابت باشد و چه به شکلی که در سوال بیان شده است؛ البته اصل قرارداد خرید و فروشی که در آن شرط وجه الالتزام شده است، صحیح و لازم الوفا  می باشد.

کد سایت fa9074
طبقه بندی موضوعی احکام ربا