حکم معاشرت طلبه مبلغ و یا دیگر افراد با کفار غیر کتابی چیست؟
حکم معاشرت طلبه مبلغ و یا دیگر افراد با کفار غیر کتابی چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر در این معاشرت ها خودتان در معرض شبهه و انحراف قرار نمی گیرید و بلکه زمینۀ هدایت ایشان یا لااقل آشنایی ایشان با اسلام و تشیع باشد، کار پسندیده ای است.

2. در این مسأله فرق بین طلبه مبلغ و سایرین نیست؛ هرچند معاشرت یک طلبه مبلغ تأثیر بیشتری در هدایت وی به سمت اسلام و تشیع خواهد داشت.

کد سایت fa9027