اگر به جای منهدم کردن پاستور آن را به کسی که به سن تکلیف نرسیده بدهیم تا با آن بازی کند اشکالی دارد؟
اگر به جای منهدم کردن پاستور آن را به کسی که به سن تکلیف نرسیده بدهیم تا با آن بازی کند اشکالی دارد؟

باسمه تعالی

بازی با پاسور بدون برد و باخت (تعیین جایزه از طرفین)، حرام نیست. بنابراین در اختیار دیگران گذاشتن آن حرام نیست.

کد سایت fa8794
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار