حکم شرعی بازی با پاسور برای سرگرمی چیست؟
حکم شرعی بازی با پاسور برای سرگرمی چیست؟

باسمه تعالی

اگر بازی با آن بدون برد و باخت (تعیین جایزه از طرفین) باشد، جایز خواهد بود.

کد سایت fa4874
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار