زنانی هستند که با ده نفر مجامعت دارند و اعتقادی به عقد و عده ندارند و نمی دانیم که عقد کرده اند و رعایت عده لازم است یا زنا بوده و عده ندارد. برای عقد این زنان چه باید بکنیم؟
زنانی هستند که روزانه خانه ای اجاره می کنند و در روز مثلاً با ده نفر مجامعت دارند و اعتقادی هم به عقد و عده ندارند ولی اگر یک فرد مذهبی بخواهد عقد بخواند مانع نمی شوند ولی ما نمی دانیم که کسانی که قبلاً پیش آن زن بوده اند، عقد کرده اند و رعایت عده لازم است یا زنا بوده و عده ندارد؟ ما برای عقد این زن چه باید بکنیم؟

باسمه تعالی

1. زن حتی اگر مشهور به زنا هم باشد و بعد از یک ازداوج صحیح و دخول، بخواهد با مرد دیگر ازدواج کند، باید برای همان ازدواج صحیح عده نگه دارد. 

2. اگر مرد شک دارد که این زن قبلاً ازدواج صحیح و دخول داشته است یا خیر، بنا بگذارد که این گونه نبوده و می تواند با او ازدواج موقت کند.

کد سایت fa8591
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده