در استفتائات فرمودند صیغه کردن زن فاحشه مشکلی ندارد و در یک استفتاء دیگر گفتند اگر زنی در عده مورد اتهام باشد، باید فرض را بر نگه نداشتن عده گذاشت و نباید با او صیغه کرد. آیا این دو در تناقض نیستند؟
معظم له در یکی از استفتائات فرمودند صیغه کردن زن فاحشه حتی اگر مشهور به فحشا باشد، مشکلی ندارد اگرچه مکروه است ولی در یک استفتاء دیگر گفتند که اگر زنی برای نگه داشتن عده مورد اتهام باشد، باید فرض را بر نگه نداشتن عده گذاشت و برداشت من این بود که نباید با او صیغه کرد. آیا این دو استفتاء در تناقض با یکدیگر نیستند؟

باسمه تعالی

موضوع استفتاء اول، این بود که اساساً ازدواج با زنی که سابقۀ فحشا دارد و چه بسا الآن هم به فحشا مشغول است، از این جهت که فاحشه است، چه حکمی دارد که پاسخ در آنجا بیان شد اما موضوع استفتاء دوم شرایط ازدواج یک زن اعم از فاحشه و غیر فاحشه را بررسی می کند که مثلاً باید بعد از یک ازدواج صحیح و دخول، عده نگه دارد و اگر شک داریم که عده نگه داشته یا خیر، بنا بگذاریم که عده را رعایت نکرده است. بنابراین یک فاحشه حتی اگر مشهور به زنا هم باشد، بعد از یک ازداوج صحیح و دخول، بخواهد با مرد دیگر ازدواج کند، باید عده نگه دارد.

کد سایت fa8503
طبقه بندی موضوعی احکام عده