در استفتاهای سایت آمده تطهیر با طی یا پارچه تمیز موجب پاکی سطح نجس می شود، پس چرا که آب قلیل نیز با همین شرایط پاک کننده نمی باشد؟
در استفتاهای سایت آمده تطهیر با طی یا پارچه تمیز موجب پاکی سطح نجس می شود ، حال سوال این است اگر این عمل موجب پاکی و طهارت می باشد چگونه می باشد که آب قلیل نیز با همین شرایط (مثلاً وجود ادرار بر سطح) پاک کننده نمی باشد با اینکه ظاهراً محیط تمیز می شود؟ با فرض پاک شدن محیط با طی یا پارچه، آیا طی و پارچه بعد از این عمل پاک می باشند؟ گاهی مشاهده می شود سرایداری که مشغول طی کشیدن می باشد در موقع خیس کردن طی از آب مشکی رنگی استفاده می کند که حاصل از طی کشیدن بقیه جاهای زمین است در این صورت حکم چگونه می باشد؟

باسمه تعالی

1. برخلاف سؤال، آبکشی با آب قلیل شیء نجس شده را پاک می کند. بنابراین اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست، شیء نجس شده را در غیر ادرار یکبار و در ادرار دوبار با آب قلیل بشویند، پاک می شود.

2. اگر عین نجاست در پارچه یا طی نباشد و محل بعد از آن شستن شرعاً پاک شود، خود آن پارچه یا طی نیز پاک خواهد بود. بنابراین در نجاست غیر بول طی و پارچه نیز پاک می شوند و در نجاست بول در بار دوم که محل پاک می شود، پارچه و طی پاک هستند.

3. حکم به تطهیر شرعی در مورد طی تمیز و پاک است که محل نجس را به اندازۀ زمانی که با آب می شویند، تمیز کند.

کد سایت fa8507
طبقه بندی موضوعی احکام آبها|وضو