جنازه ای امروز در عراق دفن می شود. شخصی ساکن مالزی می خواهد لیلة الدفن بخواند اما تقریباً ۵ ساعت مغرب شرعی در آنجا زودتر از مغرب شرعی در عراق است. به مغرب شرعی مالزی بخواند یا عراق؟
جنازه ای امروز در عراق دفن می شود. شخصی ساکن مالزی می خواهد لیلة الدفن بخواند اما تقریباً ۵ ساعت مغرب شرعی در آنجا زودتر از مغرب شرعی در عراق است. به مغرب شرعی مالزی بخواند یا عراق؟

باسمه تعالی

1. نماز لیلة الدفن یا نماز وحشت در اولین شب فوت میت خوانده می شود که معمولاً اولین شب دفن او نیز هست و اگر در این زمان خوانده نشد، قضا ندارد.

2. اگر  نماز مزبور را در اولین شب فوت میت ، به مغرب شرعی جایی بخواند که اکنون در آنجا است، کفایت می کند.

کد سایت fa8490
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی