نماز وحشت را تبرعاً یا استیجاراً تا قبل اذان صبح می توان به نیت اداء خواند؟
نماز وحشت را تبرعاً یا استیجاراً تا قبل اذان صبح می توان به نیت اداء خواند؟

باسمه تعالی

نماز لیلة الدفن (وحشت) در اولین شب فوت میت، بین اذان مغرب تا اذان صبح به نیت اداء انجام شود و اگر خوانده نشد، قضا ندارد و فرقی بین تبرعی و استیجاری نیست.

کد سایت fa7980
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی