حکم نگاه به فیلم سینمایی که موجب حصول لذت شود، چیست؟
حکم نگاه به فیلم سینمایی که موجب حصول لذت شود، چیست؟

باسمه تعالی

اگر منجر به خروج منی شود، جایز نیست.