اگر قصد خودارضایی نداشته باشم ولی منی خارج شود، آیا گناه است؟
اگر قصد منی نداشته باشیم و آلت خود را مالش دهیم و از ما ناگهان منی بیرون آید، آیا گناه است؟

باسمه تعالی
اگر قصد نداشتید و عادت شما نیز چنین نبوده که با مثل این عمل از شما منی خارج شود گناهی مرتکب نشده اید.

کد سایت fa2585
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی