امسال که کرونا شایع است در بعضی جاها قربانی کردن مشکل است، آیا می توانند پول قربانی عید قربان را بین فقرا تقسیم کرد؟
امسال که کرونا شایع است در بعضی جاها قربانی کردن مشکل است، آیا می توانند پول قربانی عید قربان را بین فقرا تقسیم کرد؟

باسمه تعالی

1. ظاهراً قربانی کردن منافاتی با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص کرونا ندارد. بنابراین اگر به جهت قربانی نذر با صیغۀ صحیح شرعی انجام داده است، باید مبالغ مورد نظر را ضمن رعایت پروتکل های مزبور در امر قربانی هزینه کند.

2. اگر نذر کرده اما با صیغۀ صحیح شرعی نبوده باشد، قربانی کردن واجب نیست؛ هرچند بهتر است قربانی کند.

3. اگر اصلاً نذری انجام نشده  است، می تواند به فقرا کمک کند البته این کار ثوابی متفاوت با ثواب قربانی کردن خواهد داشت.

 

کد سایت fa8297