برخی از مردم مال خود را برای این اطعام و مراسم عزا نذر کرده اند. امسال به دلیل شرایط کرونا و فاصلۀ اجتماعی این پول ها به چه نحو باید خرج شود؟
در بین شیعیان مرسوم است که در ماه مبارک رمضان به ویژه در ایام سوگواری شهادت مولای متقیان مجالس عزاداری برگزار می کنند و به نذر و نیاز و اطعام اهتمام می ورزند و برخی از مردم مال خود را برای این کار وقف نموده اند. امسال به دلیل شرایط سخت و دشوار و شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصلۀ اجتماعی برگزاری مراسم عزاداری به صورت معمول مقدور نیست. حال پول هایی که برای نذر و اطعام جمع می شود، به چه نحو باید خرج شود؟ آیا می توان برای کمک رسانی به مردم مستمند صرف کرد و برای آن ها بسته های معیشتی خرید؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که این نذرهای با صیغۀ شرعی نباشد، عمل به مفاد آنها واجب نیست؛ البته بهتر مطابق آن عمل شود. بنابراین می توانید با اجازه صاحبان پول ها، آن ها را برای امور خیر از جمله مورد سؤال مصرف کنید. اما اگر نذر با صیغه باشد، حتماً باید به مفاد نذر عمل شود.

2. اگر نذر کننده در هنگام نذر، شرایط خاصی را ملاحظه کند که از ابتدا می داند امکان تحقق ندارد، نذرش منعقد نمی شود و مثلاً در شرایط شیوع کرونا شرط کند در همین ایام کرونا فقرا را به صورت دسته جمعی و در مجالس عزا اطعام کند. در این فرض می توانید با اجازۀ صاحبان پول ها، آن ها را برای امور خیر از جمله مورد سؤال مصرف کنید.

3. اگر نذر کننده در گذشته نذری کرده و شرایطی را در نذرش ملاحظه کرده است که الآن تحقق آن شرایط فعلاً ممکن نیست ولی در آینده مقدور خواهد شد، نذرش صحیح بوده است و باید برای اجرای آن تا زمان تحقق شرایط صبر کرد. بنابراین اگر نذرهای مورد سؤال از این قبیل باشد، نمی توانید پول های مزبور را به مصرفی غیر از مورد نذر برسانید.

4. اگر نذر کننده در گذشته نذری کرده و شرایطی را در نذرش ملاحظه کرده است که الآن تحقق آن شرایط فعلاً ممکن نیست و نذرش مخصوص همین زمان بوده است، نذرش منعقد نمی شود. بنابراین اگر نذرهای مورد سؤال از این قبیل باشد، می توانید پول های مزبور را با رضایت صاحبان آن ها به مصرفی غیر از مورد نذر برسانید.

کد سایت fa8118