من در ختم قرآن دوره ای شرکت می کنم. اگر همراه با صوت تند خوانی قرآن به آیه ها نگاه کنم، صحیح است یا باید حتماً آیه ها را زمزمه کنم؟
من در ختم قرآن دوره ای شرکت می کنم و هر بار چند جز از قرآن را در مهلت معین می خوانم. اگر همراه با صوت تند خوانی قرآن استاد معتز آقایی به آیه های قرآن نگاه کنم صحیح است یا باید حتماً آیه ها را زمزمه کنم؟

باسمه تعالی

1. قرائت قرآن مستحب است.

2. اگر فردی برای قرائت قرآن اجیر شده باشد یا تعهد الزام آور (دو طرفه) داده که قرآن بخواند، در این صورت باید به مقداری که برای آن اجیر شده یا تعهد داده و طبق نحوۀ خواندنی که مقرر شده، بخواند و گویا در عرف فعلی وقتی شیوۀ خواندن ذکر نمی شود، مقصود همان خواندن با صدا است.

3. اگر تعهد الزام آور نباشد مثل شرکت در مجالس و دوره های ختم قرآن، عمل به تعهد واجب نیست؛ هرچند بهتر است مطابق آن انجام دهد.

4. از جهت ثواب قرائت قرآن کریم، بدون شک ثواب خواندن با صدا بیشتر از صرف نگاه کردن به آیات و شنیدن صوت دیگران خواهد بود؛ البته این در فرضی است که میزان توجه به قرآن و مفاهیم آن در تمام موارد یکسان باشد.

 

کد سایت fa8232
طبقه بندی موضوعی تعهد و قول دادن|قرآن