اگر در ختم قرآنی که معمولاً به مناسبتی می گذارند در مدت تعیین شده سهم قرآن خود را نخوانیم آیا بعد از آن مدت خواندن آن کافی است؟
اگر در ختم قرآنی که معمولاً به مناسبتی می گذارند در مدت تعیین شده سهم قرآن خود را نخوانیم آیا بعد از آن مدت خواندن آن کافی است؟

باسمه تعالی

معمولاً فرد با شرکت در ختم قرآن، یک نوع تعهد و قول یک طرفه می دهد و انجام چنین تعهد شرعاً واجب نیست؛ هرچند بهتر است بدان عمل شود. بنابراین در صورتی که بخواهید به این تعهد عمل کنید، خواندن کل یا قسمت باقی مانده از سهم شما بعد از وقت تعیین شده نیز کفایت می کند و به همین مقدار نیز غرض از تشکیل چنین ختم هایی حاصل می گردد.

 

کد سایت fa5875
طبقه بندی موضوعی تعهد و قول دادن|قرآن