مقصود از جاهل قاصر و جاهل مقصر در مسائل شرعی چیست؟
مقصود از جاهل قاصر و جاهل مقصر در مسائل شرعی چیست؟

باسمه تعالی

1. جاهل قاصر به کسی گفته می شود که مسأله را نمی داند و در ندانستن شرعاً معذور باشد؛ مثلاً به فرد مجتهد یا رساله اش یا مسأله دان و مانند آن دسترسی ندارد یا اصلاً احتمال هم نمی داده که حکم مسأله این گونه باشد تا بخواهد به دنبال یادگیری برود.

2. جاهل مقصر کسی است که مسأله را نمی داند اما در ندانستن خود شرعاً معذور نیست.

کد سایت fa8223
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید