فردی مال غصبی را سرمایه قرارداد و سود فراوانی برد. آیا باید اصل و سودش را به صاحب مال بدهد؟
فردی مال لقطه یا مجهول المالک یا مختلط به حرام و یا غصبی و یا عین خمس و یا مال خمس گرفته را سرمایه قرارداد و با آن کارکرد و سود فراوانی برد. حال اگر اصلش را به ذی حق (صاحب اصلی، فقیر یا حاکم) بدهد بریء الذمه می شود یا باید اصل و سودش را بدهد و حتی اجرت زحمات و مخارجی که برای حفظ و سود دهی موارد مذکورانجام داده کم شود یا اصل و سود را بعد از کسر هزینه های مزبور پرداخت کند؟

باسمه تعالی

1. منافع به دست آمده از این اموال برای صاحب آن مال است حتی اگر با زحمت و کار غاصب به دست آمده باشد. بنابراین باید اصل پول و تمام سودها را به صاحب پول برگرداند.

2. هزینه هایی که برای سود آوری انجام داده از محل سود کسر می شود.

3. اجرت زحمتی که خود غاصب برای سود آوری یا نگه داری مال غصبی متحمل شده، از سود کسر نمی شود.