آیا این سخن درست است که اگر فقط رنگ عطر پیدا باشد، اشکالی ندارد؟
در جایی خواندم که اگر زن عطر بزند و بوی آن به نامحرم برسد، حرام است ولی اگر فقط رنگش پیدا باشد، اشکالی ندارد و برای مردان این مسأله برعکس است. لطفاً درباره رنگ عطر توضیح دهید. مگر عطر بدون بو هم هست؟ اصلاً چه فایده ای دارد؟

باسمه تعالی

اگر در مقابل غیر شوهر عطر بزند و به گونه ای است که برای نوع مردم تحریک کنندۀ شهوت باشد، حرام است. همچنین اگر عطری بزند که تحریک کننده نیست اما بوی آن منتشر می شود و به مشام نامحرم می رسد، بنا بر احتیاط حرام است؛ اما باقی ماندن رنگ عطر روی لباس نه برای زنان و نه برای مردان ایرادی ندارد و تأثیر هم در حرام بودن یا نبودن عطر ندارد.

 

 

 

 

 

کد سایت fa797
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد