آیا عطر زدن برای دختران حرام است؟
آیا عطر زدن برای دختران حرام است؟

باسمه تعالی

1. اگر مقصود استفاده از خوشبو کننده های بسیار ملایم و غیر محسوس است که معمولاً به عنوان ضد تعریق و جلوگیری از بوی ناخوشایند بدن استفاده می شود، اشکال ندارد.

2. اگر مقصود عطری است که بوی آن منتشر می شود و به مشام دیگران می رسد، در صورتی که برای نوع مردم تحریک کنندۀ شهوت باشد، استفاده از آن در مقابل غیر شوهر، چه محرم و چه نامحرم، حرام است؛ اما در صورتی که برای نوع مردم تحریک کنندۀ شهوت نیست، استفاده از آن در مقابل نامحرم بنا بر احتیاط حرام است؛ ولی در مقابل محارم اشکال ندارد.

3. استفاده از خوشبو کننده ها به به ویژه عطرهای تحریک کننده در مقابل شوهر مستحب است.

کد سایت fa1835
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|روابط زن ومرد