آیا با توجه به شیوع کرونا و توصیه های بهداشتی می توان برای صلۀ رحم به جای دید و بازدید حضوری به تماس تلفنی و ارتباط مجازی اکتفا کرد؟
آیا با توجه به شیوع کرونا و توصیه های بهداشتی می توان برای صلۀ رحم به جای دید و بازدید حضوری به تماس تلفنی و ارتباط مجازی اکتفا کرد؟

باسمه تعالی

1. قطع رحم (ارتباط با فامیل) حرام است. بنابراین این ارتباط نباید به حدی کم باشد که در نظر عرف قطع رحم صدق کند.

2. در فرض سؤال اگر احتمال عقلائی ضرر برای دیگران وجود داشته باشد، باید به ارتباط تلفنی یا مجازی اکتفا کرد.

کد سایت fa7968
طبقه بندی موضوعی صله رحم