آیا صلۀ رحم واجب است؟
آیا صلۀ رحم واجب است؟ در صورت وجوب صلۀ رحم، آیا دیدار با خویشان و آشنایانی که دارای اعتقاد درستی نیستند و در صورت دیدار آن ها همیشه جنجال بپا می شود، آیا باز هم واجب و مطلوب است؟

باسمه تعالی

1. قطع رحم (قطع ارتباط با فامیل نسبی و سببی چه دور و چه نزدیک) حرام است. بنابراین اصل صلۀ رحم (ارتباط با فامیل) واجب است و این ارتباط نباید به حدی کم باشد که در نظر عرف قطع رحم صدق کند.
2. این مسأله نسبت به افراد مختلف به لحاظ نزدیکی و دوری نسبت بینشان و نیز جایگاه صله کننده و صله شونده در بین فامیل و جامعه، متفاوت می شود. ممکن است در برخی از افراد بر قراری یک ارتباط تلفنی یا پیامکی در طول چند ماه یا سال کافی باشد تا قطع رحم صدق نکند و نسبت به برخی دیگر دیدار حضوری و ماهیانه هم کافی نباشد و قطع رحم صدق کند. اما ارتباط بیش از این مقدار واجب نیست ولی طبق آنچه از روایات متعدد در این زمینه بر می آید، بیش از این مقدار مستحب مؤکد است.

3. در مواردی که ارتباط با فامیل مفاسدی به دنبال دارد یا زمینۀ گناه برای شما فراهم می کند به اندازه ای ارتباط برقرار کنید که از به وجود آمدن آن مفاسد جلوگیری شود و حتی الامکان خودتان در معرض گناه و آلودگی آن ها قرار نگیرید و همان مقدار برای اجتناب از قطع رحم کافی است. در چنین مواردی اگر کم کردن صلۀ رحم، باعث تَنبُّه و تذکر شود و نوعی امر به معروف و نهی از منکر تلقی گردد،  واجب است کم کنید؛ البته در صورتی که احتمال تأثیر در آن ها می دهید.

کد سایت fa578
طبقه بندی موضوعی صله رحم