کسی بدون نیت عهد با خدای متعال گفته بود که خدا به تو قول می دهم که از این به بعد فلان کار را انجام نمی دهم، اگر این شخص خلاف این قول عمل کرد، کفارۀ عهد شرعی بر او واجب است؟
کسی نیت عهد با خدای متعال نداشت و این طور گفته بود که خدای من به تو قول می دهم که از این به بعد فلان کار را انجام نمی دهم و فقط در حال ضرورت این را انجام خواهم داد (کاری که گناه نیست ولی بد است) آیا اگر این شخص خلاف این قول عمل کرد، کفارۀ عهد شرعی بر او واجب است؟ آیا اگر یک بار خلاف قولش عمل کرد و کفاره اش را داد، می تواند بعد از این خلاف قولش عمل کند یا عمل کردن به این قولش تا آخر عمرش واجب است؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال، عهد شرعی تحقق نیافته است. بنابراین عمل بر خلاف آن حرام نیست و کفاره در پی ندارد؛ هرچند پسندیده هم نیست.

 

 

کد سایت fa7915