آیا نوره کشیدن مستحب است؟
آیا نوره کشیدن مستحب است؟

باسمه تعالی

1. زائل کردن موهای زائد بدن هر پانزده روز یکبار مستحب است.

2. کراهت دارد فرد مؤمن، ازالۀ موهای زائد بدنش را بیشتر از چهل روز به تعویق بیاندازد.

3. مستحب است فرد مؤمن، از زائل کردن موهای بدن در روز چهارشنبه خود داری کند.

4. اگر کسی به دلیل عدم توانایی مالی، این کار را تا بیست و یک روز به تأخیر بیاندازد، مستحب است برای تأمین هزینۀ آن قرض کند.

5. از جهت استحباب زایل کردن موهای زائد بدن، فرقی بین نوره کشیدن یا استفاده از سایر مواد موبر نیست.

کد سایت fa7886
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی