آیا استفاده از اسپری یا کرم موبر هم همان فضیلت و ثواب نوره کشی را دارد یا مقصود اهل بیت ـ علیهم السلام ـ همان نوره بوده است؟
آیا استفاده از اسپری یا کرم موبر هم همان فضیلت و ثواب نوره کشی را دارد یا مقصود اهل بیت ـ علیهم السلام ـ همان نوره یعنی آرسنیک و زرنیخ بوده است؛ چون در کرم موبر مواد دیگری هم هست.

باسمه تعالی

1. در جایی مواردی که زائل کردن موهای زائد بدن مستحب یا مکروه شمرده شده است، فرقی بین نوره کشیدن یا استفاده از سایر مواد موبر نیست.

2. با توجه به اینکه توصیه به نوره در برخی روایت به جهت آثار بهداشتی و درمانی بوده است، قضاوت دربارۀ اینکه استفاده از چیز دیگری به جای نوره لزوماً همان آثار بهداشتی و درمانی را در پی دارد یا خیر، در حوزۀ دانش پزشکی است.

کد سایت fa7853
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی