آیا خودداری از تسلیم عین مستأجره از سوی موجر یکی از اسباب بطلان و فسخ عقد اجاره است؟
آیا عدم تحویل و خودداری از تسلیم عین مستأجره از سوی موجر و مآلاً عدم قبض و اقباض (عدم رعایت شرط صحت، وقوع و تحقق عقد اجاره) یکی از اسباب بطلان و فسخ عقد اجاره است؟ با فرض سؤال بالا، آیا موجر حقی برای درخواست و دریافت اجاره بها دارد؟

باسمه تعالی


1. در فرض خودداری موجر از تسلیم عین مستأجره، اجاره باطل نمی شود و مستأجر می تواند برای تحویل گرفتن عین مستأجره به حاکم شرع (دادگاه و مراجع قضایی) مراجعه کند تا موجر را به تحویل عین مجبور کند و در صورت تحویل موجر مستحق اجاره بها است و مستأجر نیز در ازای مدتی که موجر مانع استفاده اش از عین مستأجره شده، مستحق قیمت منافع از بین رفته است.

2. اگر اجبار ممکن نبود، و یا حتی مشکل بود، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند. در صورتی که مستأجر فسخ کرد، موجر استحقاق اجاره بها ندارد و اگر دریافت کرده باشد، باید به مستأجر برگرداند. ولی اگر مستأجر عقد اجاره را باقی گذاشت، موجر مستحق اجاره بها است و مستأجر نیز در ازای مدتی که موجر مانع استفاده اش از عین مستأجره شده، مستحق قیمت منافع از بین رفته  می باشد.

کد سایت fa7643
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی اجاره